Sveučilište u Zagrebu

PozdraviMe


Dobro došli na sučelje za pretraživanje korpusa pozdrava i odzdrava! Korpus je sastavljen u sklopu kolegija Hrvatski jezik u digitalnome dobu, na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Programska podrška za pretraživanje korpusa razvijena je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Autori: prof. dr. sc. Bernardina Petrović, Maja Matijević mag. philol. croat. et mag. inf., Lobel Filipić mag. educ. philol. croat. et mag. inf.

Programska podrška: Tomislav Vidović univ. bacc. ing. comp. u sklopu diplomskoga rada pod mentorstvom prof. dr. sc. Željke Car